Reklamačný poriadok

Tento Reklamacný poriadok je vydaný realitnou kanceláriou THE CONCEPT REAL ESTATE s.r.o., so sídlom Žižkova 9, Bratislava - Staré mesto, 811 02, ICO: 43 93 83 61, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka c. 50316/B (dalej len „realitná kancelária“) a bol prijatý s úcinnostou od 30.11.2017.

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1  Realitnou kanceláriou sa pre úcely tohto Reklamacného poriadku rozumie horeuvedená spolocnost THE CONCEPT REAL ESTATE s.r.o.

1.2  Reklamáciou sa pre úcely tohto Reklamacného poriadku rozumie klientom uplatnené právo zo zodpovednosti za vady služieb poskytovaných realitnou kanceláriou v lehotách urcených týmto Reklamacným poriadkom (dalej len “reklamácia”).

1.3  Klientom sa pre úcely tohto Reklamacného poriadku rozumie akákolvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby (dalej len „klient“).

2. POSTUPY A LEHOTY VYBAVOVANIA REKLAMÁCIÍ

2.1  Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou sú nedostatocné alebo má voci nim výhrady, je oprávnený uplatnit ich formou reklamácie u realitnej kancelárie, a to písomne (e-mailom alebo poštou na kontaktné údaje uvedené vyššie), prípadne osobne v ktorejkolvek prevádzke realitnej kancelárie. Realitná kancelária zodpovedá za vady služieb poskytnutých klientovi.

2.2  Realitná kancelária spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamacný protokol. Reklamacný protokol má formu formulára, ktorý je v danej dobe aktuálne platný a prijatý realitnou kanceláriou.

2.3  Realitná kancelária oznámi klientovi spôsob vybavenia reklamácie a vydá Klientovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Spôsob vybavenia reklamácie bude urcený v závislosti od druhu vady. Ak ide o vadu, ktorú možno odstránit, má klient právo, aby bola bezplatne, vcas a riadne odstránená. V odôvodnených prípadoch pokial nemožno vadu bezodkladne odstránit, možno reklamáciu vybavit aj neskôr.

2.4  Reklamácia klienta môže byt uznaná ako oprávnená alebo neoprávnená. Pokial realitná kancelária uzná reklamáciu za oprávnenú a vadu nemožno bezodkladne odstránit, poskytne klientovi primeranú náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zlava z odplaty za poskytované realitné služby.

2.5  Reklamácia klienta musí byt vybavená v lehote 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Realitná kancelária je povinná o vybavení reklamácie vydat písomný doklad v lehote 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie.

2.6  Klient má právo obrátit sa na realitnú kanceláriu so žiadostou o nápravu (poštou alebo e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že realitná kancelária porušila jeho práva. Ak realitná kancelária odpovie na túto žiadost zamietavo alebo na nu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient má právo podat návrh na zacatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo oprávnenej právnickej osobe zapísanej do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR). Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Náležitosti návrhu upravuje § 12 podla zákona c. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebitelských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / dalej len zák. c. 391/2015 Z. z. /. Na podanie návrhu môže spotrebitel využit formulár, ktorého vzor tvorí prílohu zák. c. 391/2015 Z. z. a je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnost spotrebitela obrátit sa na súd tým nie je dotknutá.

2.7  Štátnu kontrolu poskytovania služieb spotrebitelom na vnútornom trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).

Páči sa Vám tento článok?<br />Povedzte o nej svojím priateľom.